A
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
S
SD.DOK
SD.NC60
SD.NC60KT
SD.NC60KT-1FK7
SD.NC60KT-1FN1
SD.NC60KT-1FN3
SD.NC60KT-1FT6
SD.NC60KT-1FW6
SD.NC60KT-1PH7
  [ ... ]
1PH7133-2NG02-0CA0
1PH7133-2NG02-0CA3
1PH7133-2NG02-0CJ0
1PH7133-2NG02-0CJ3
1PH7133-2QD02-0CA0
1PH7133-2QD02-0CA3
1PH7133-2QD02-0CJ0
1PH7133-2QD02-0CJ3
1PH7133-2QG02-0CA0
1PH7133-2QG02-0CA3
1PH7133-2QG02-0CJ0
1PH7133-2QG02-0CJ3
1PH7133-7HD02-0CA0
1PH7133-7HD02-0CA3
1PH7133-7HD02-0CJ0
1PH7133-7HD02-0CJ3
1PH7133-7HG02-0CA0
1PH7133-7HG02-0CA3
1PH7133-7HG02-0CJ0
1PH7133-7HG02-0CJ3
  [ ... ]
SD.NC60ST
SD.NC60ST-1FE1
SD.NC60ST-1FT6
SD.NC60ST-1PH2
SD.NC60ST-1PH3
SD.NC60ST-1PH4
SD.NC60ST-1PH7
SD.NC60ST-1PM4
SD.NC60ST-1PM6
SD.NC60ST-2SP1
SD.NC61KT-1FT7
  [ ... ]
W
2008: SD.NC60KT-1PH7: 1PH7
1PH7133-2NG02-0CA0 , 20 , 2000 /, 95.5 VC: 22.5, 2300/, 93.4 45 A, 3AC 400 50 , , 1 VSS 2048 / , , PG IM B5 IM B5 (IM V1, IM V3), S, / R, , AS BS, IP 55, IP 54, ;
1PH7133-2NG02-0CA3 , 20 , 2000 /, 95.5 VC: 22.5, 2300/, 93.4 45 A, 3AC 400 50 , , 1 VSS 2048 / , , PG IM B5 IM B5 (IM V1, IM V3), S, / R, , AS BS, IP 55, IP 54, (RAL 7016);
1PH7133-2NG02-0CJ0 , 20 , 2000 /, 95.5 VC: 22.5, 2300/, 93.4 45 A, 3AC 400 50 , , 1 VSS 2048 / , , PG IM B5 IM B5 (IM V1, IM V3), S, / R, , AS BS, IP 55, IP 54, ;
1PH7133-2NG02-0CJ3 , 20 , 2000 /, 95.5 VC: 22.5, 2300/, 93.4 45 A, 3AC 400 50 , , 1 VSS 2048 / , , PG IM B5 IM B5 (IM V1, IM V3), S, / R, , AS BS, IP 55, IP 54, (RAL 7016);
1PH7133-2QD02-0CA0 , 12 , 1000 /, 114.6 , VC: 13.5 1150/, 112.1M, 30 A, VC: 29.5A, 3AC 400 50, , , 1 VSS 2048 /, DRIVE-CLIQ S BS K , , PG, IM B5 (IM V1, IM V3), S, / R, , AS BS, IP 55, IP 54,
1PH7133-2QD02-0CA3 , 12 , 1000 /, 114.6 , VC: 13.5 1150/, 112.1M, 30 A, VC: 29.5A, 3AC 400 50, , , 1 VSS 2048 /, DRIVE-CLIQ S BS K , , PG, IM B5 (IM V1, IM V3), S, / R, , AS BS, IP 55, IP 54,
1PH7133-2QD02-0CJ0 , 12 , 1000 /, 114.6 , VC: 13.5 1150/, 112.1M, 30 A, VC: 29.5A, 3AC 400 50, , , 1 VSS 2048 /, DRIVE-CLIQ S BS K , , PG, IM B5 (IM V1, IM V3), S, / R, , AS BS, IP 55, IP 54, ;
1PH7133-2QD02-0CJ3 , 12 , 1000 /, 114.6 , VC: 13.5, 1150/ 112.1M, 30 A, VC: 29.5A, 3AC 400 50, , , 1 VSS 2048 /, DRIVE-CLIQ S BS K , , PG, IM B5 (IM V1, IM V3), S, / R, , AS BS, IP 55, IP 54, (R....
1PH7133-2QG02-0CA0 , 20 , 2000 /, 95.5 , VC: 22.5, 2300/, 93.4 , 45 A, 3AC 400 50, , , 1 VSS 2048 /, DRIVE-CLIQ BS K , , PG, IM B5 (IM V1, IM V3), S, / R, , AS BS, IP 55, IP 54,
1PH7133-2QG02-0CA3 , 20 , 2000 /, 95.5 , VC: 22.5, 2300/, 93.4 , 45 A, 3AC 400 50, , , 1 VSS 2048 /, DRIVE-CLIQ BS K , , PG, IM B5 (IM V1, IM V3), S, / R, , AS BS, IP 55, IP 54,
1PH7133-2QG02-0CJ0 , 20 , 2000 /, 95.5 , VC: 22.5, 2300/, 93.4 , 45 A, 3AC 400 50, , , 1 VSS 2048 /, DRIVE-CLIQ BS K , , PG, IM B5 (IM V1, IM V3), S, / R, , AS BS, IP 55, IP 54,
1PH7133-2QG02-0CJ3 , 20 , 2000 /, 95.5 , VC: 22.5, 2300/, 93.4 , 45 A, 3AC 400 50, , , 1 VSS 2048 /, DRIVE-CLIQ BS K , , PG, IM B5 (IM V1, IM V3), S, / R, , AS BS, IP 55, IP 54, (RAL 701
1PH7133-7HD02-0CA0 , 12, 1000/, 114.6M, VC: 13.5, 1150/, 112.1M, 30A, VC: 29.5A, 3AC 400 50, , , HTL 1024 /, , , IM B5 (IM V1, IM V3)
1PH7133-7HD02-0CA3 , 12, 1000/, 114.6M, VC: 13.5, 1150/, 112.1M, 30A, VC: 29.5A, 3AC 400 50, , , HTL 1024 /, , , IM B5 (IM V1, IM V3)
1PH7133-7HD02-0CJ0 , 12 , 1000 /, 114.6 , VC: 13.5, 1150/, 112.1M, 30A, VC: 29.5A, 3AC 400 50, , , HTL 1024 /, , , IM B5 (IM V1, IM V3)
1PH7133-7HD02-0CJ3 , 12 , 1000/, 114.6M, VC: 13.5, 1150/, 112.1M, 30A, VC: 29.5A, 3AC 400 50, , , HTL 1024 /, , , IM B5 (IM V1, IM V3)
1PH7133-7HG02-0CA0 , 20 , 2000 /, 95.5M, VC: 22.5, 2300/, 93.4M, 45A, 3AC 400 50, , , HTL 1024 /, , , IM B5 (IM V1, IM V3)
1PH7133-7HG02-0CA3 , 20, 2000/, 95.5M, VC: 22.5, 2300/, 93.4M, 45A, 3AC 400 50, , , HTL 1024 /, , , IM B5 (IM V1, IM V3)
1PH7133-7HG02-0CJ0 , 20, 2000/, 95.5M, VC: 22.5, 2300/, 93.4M, 45A, 3AC 400 50, , , HTL 1024 /, , , IM B5 (IM V1, IM V3)
1PH7133-7HG02-0CJ3 , 20, 2000/, 95.5M, VC: 22.5, 2300/, 93.4M, 45A, 3AC 400 50, , , HTL 1024 /, , , IM B5 (IM V1, IM V3)

««    «    1  2  3  4  5  6  7  8  9    »    »»


127411 .
. .157
.:+7(495) 259-08-22