A
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
S
SD.DOK
SD.NC60
SD.NC60KT
SD.NC60KT-1FK7
SD.NC60KT-1FN1
SD.NC60KT-1FN3
SD.NC60KT-1FT6
SD.NC60KT-1FW6
SD.NC60KT-1PH7
  [ ... ]
1PH7103-7QG02-0CA0
1PH7103-7QG02-0CA3
1PH7103-7QG02-0CJ0
1PH7103-7QG02-0CJ3
1PH7107-2HF02-0CA0
1PH7107-2HF02-0CA3
1PH7107-2HF02-0CJ0
1PH7107-2HF02-0CJ3
1PH7107-2NF02-0CA0
1PH7107-2NF02-0CA3
1PH7107-2NF02-0CJ0
1PH7107-2NF02-0CJ3
1PH7107-2QF02-0CA0
1PH7107-2QF02-0CA3
1PH7107-2QF02-0CJ0
1PH7107-2QF02-0CJ3
1PH7107-7HF02-0CA0
1PH7107-7HF02-0CA3
1PH7107-7HF02-0CJ0
1PH7107-7HF02-0CJ3
  [ ... ]
SD.NC60ST
SD.NC60ST-1FE1
SD.NC60ST-1FT6
SD.NC60ST-1PH2
SD.NC60ST-1PH3
SD.NC60ST-1PH4
SD.NC60ST-1PH7
SD.NC60ST-1PM4
SD.NC60ST-1PM6
SD.NC60ST-2SP1
SD.NC61KT-1FT7
  [ ... ]
W
2008: SD.NC60KT-1PH7: 1PH7
1PH7103-7QG02-0CA0 , 7K, 2000/, 33.4M, VC: 7.5K, 2300/M, 31.1M, 17.5A, VC: 17A, 3AC 400 50 , , 1 VSS 2048 /, DRIVE-CLIQ BS , , , IM B5 (IM V1, IM V3)
1PH7103-7QG02-0CA3 , 7K, 2000/, 33.4M, VC: 7.5K, 2300/, 31.1M, 17.5A, VC: 17A, 3AC 400 50 , , 1 VSS 2048 /, DRIVE-CLIQ BS , , , IM B5 (IM V1, IM V3)
1PH7103-7QG02-0CJ0 , 7K, 2000/, 33.4M, VC: 7.5K, 2300/, 31.1M, 17.5A, VC: 17A, 3AC 400 50 , , 1 VSS 2048 /, DRIVE-CLIQ BS , , , IM B5 (IM V1, IM V3)
1PH7103-7QG02-0CJ3 , 7K, 2000/, 33.4M, VC: 7.5K, 2300/, 31.1M, 17.5A, VC: 17A, 3AC 400 50 , , 1 VSS 2048 /, DRIVE-CLIQ BS , , , IM B5 (IM V1, IM V3)
1PH7107-2HF02-0CA0 , 9 K, 1500 /M, 57.3 M, VC: 10K, 1750/M, 54.6 M, 23.5A, VC: 23A, 3AC 400 50 , , , HTL 1024 /, , , PG, IM B5 (IM V1, IM V3), S, / R, , AS BS, IP 55, IP 54, ;
1PH7107-2HF02-0CA3 , 9 K, 1500 /M, 57.3 M, VC: 10K, 1750/M, 54.6 M, 23.5A, VC: 23A, 3AC 400 50 , , , HTL 1024 /, , , PG IM B5 (IM V1, IM V3), S, / R, , AS BS, IP 55, IP 54, (RAL 7016);
1PH7107-2HF02-0CJ0 , 9 K, 1500 /M, 57.3 M, VC: 10K, 1750/M, 54.6 M, 23.5A, VC: 23A, 3AC 400 50 , , , HTL 1024 /, , , PG IM B5 (IM V1, IM V3), S, / R, , AS BS, IP 55, IP 54, ;
1PH7107-2HF02-0CJ3 , 9 K, 1500 /M, 57.3 M, VC: 10K, 1750/M, 54.6 M, 23.5A, VC: 23A, 3AC 400 50 , , , HTL 1024 /, , , PG IM B5 (IM V1, IM V3), S, / R, , AS BS, IP 55, IP 54, (RAL 7016);
1PH7107-2NF02-0CA0 , 9 K, 1500 /M, 57.3 M, VC: 10K, 1750/M, 54.6 M, 23.5A, VC: 23A, 3AC 400 50 , , , 1 VSS 2048 /, , , PG IM B5 (IM V1, IM V3), S, / R, , AS BS, IP 55, IP 54, ;
1PH7107-2NF02-0CA3 , 9 K, 1500 /M, 57.3 M, VC: 10K, 1750/M, 54.6 M, 23.5A, VC: 23A, 3AC 400 50 , , , 1 VSS 2048 /, , , PG IM B5 (IM V1, IM V3), S, / R, , AS BS, IP 55, IP 54, (RAL 7016);
1PH7107-2NF02-0CJ0 , 9 K, 1500 /M, 57.3 M, VC: 10K, 1750/M, 54.6 M, 23.5A, 23A, 3AC 400 50, , , 1 VSS 2048 /, , , PG IM B5 (IM V1, IM V3), S, / R, , AS BS, IP 55, IP 54, ;
1PH7107-2NF02-0CJ3 , 9 K, 1500 /M, 57.3 M, VC: 10K, 1750/M, 54.6 M, 23.5A, 23A, 3AC 400 50, , , 1 VSS 2048 /, , , PG IM B5 (IM V1, IM V3), S, / R, , AS BS, IP 55, IP 54, (RAL 7016);
1PH7107-2QF02-0CA0 , 9 K, 1500 /M, 57.3 M, VC: 10K, 1750/M, 54.6 M, 23.5A, VC: 23A, 3AC 400 50 , , , 1 VSS 2048 /, DRIVE-CLIQ BS , , , PG, IM B5 (IM V1, IM V3), S, / R, , AS BS, IP 55, IP 54,
1PH7107-2QF02-0CA3 , 9 K, 1500 /M, 57.3 M, VC: 10K, 1750/M, 54.6 M, 23.5A, VC: 23A, 3AC 400 50 , , , 1 VSS 2048 /, DRIVE-CLIQ BS , , PG, IM B5 (IM V1, IM V3), S, / R, , AS BS, IP 55, IP 54,
1PH7107-2QF02-0CJ0 , 9 K, 1500 /M, 57.3 M, VC: 10K, 1750/M, 54.6 M, 23.5A, 23A, 3AC 400 50, , , 1 VSS 2048 /, DRIVE-CLIQ BS , , PG, IM B5 (IM V1, IM V3), S, / R, , AS BS, IP 55, IP 54, ;
1PH7107-2QF02-0CJ3 , 9 K, 1500 /M, 57.3 M, VC: 10K, 1750/M, 54.6 M, 23.5A, 23A, 3AC 400 50, , , 1 VSS 2048 /, DRIVE-CLIQ BS , , PG, IM B5 (IM V1, IM V3), S, / R, , AS BS, IP 55, IP 54, (RAL 701
1PH7107-7HF02-0CA0 , 9K, 1500/M, 57.3M, VC: 10K, 1750/M, 54.6M, 23.5A, VC: 23A, 3AC 400 50, , , HTL 1024 /, , , IM B5 (IM V1, IM V3)
1PH7107-7HF02-0CA3 , 9K, 1500/M, 57.3M, VC: 10K, 1750/M, 54.6M, 23.5A, VC: 23A, 3AC 400 50, , , HTL 1024/, , , IM B5 (IM V1, IM V3)
1PH7107-7HF02-0CJ0 , 9K, 1500/M, 57.3M, VC: 10K, 1750/M, 54.6M, 23.5A, VC: 23A, 3AC 400 50, , , HTL 1024 /, , , IM B5 (IM V1, IM V3)
1PH7107-7HF02-0CJ3 , 9, 1500/, 57.3M, VC: 10, 1750/, 54.6M, 23.5A, VC: 23A, 3AC 400 50, , , HTL 1024 /, , , IM B5 (IM V1, IM V3)

««    «    1  2  3  4  5  6  7    »    »»


127411 .
. .157
.:+7(495) 259-08-22