A
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
S
SD.DOK
SD.NC60
SD.NC60KT
SD.NC60KT-1FK7
SD.NC60KT-1FN1
SD.NC60KT-1FN3
SD.NC60KT-1FT6
SD.NC60KT-1FW6
SD.NC60KT-1PH7
  [ ... ]
1PH7167-2QF03-0CA0
1PH7167-2QF03-0CA3
1PH7167-2QF03-0CJ0
1PH7167-2QF03-0CJ3
1PH7167-7HF03-0CA0
1PH7167-7HF03-0CA3
1PH7167-7HF03-0CJ0
1PH7167-7HF03-0CJ3
1PH7167-7NF03-0CA0
1PH7167-7NF03-0CA3
1PH7167-7NF03-0CJ0
1PH7167-7NF03-0CJ3
1PH7167-7QF03-0CA0
1PH7167-7QF03-0CA3
1PH7167-7QF03-0CJ0
1PH7167-7QF03-0CJ3
SD.NC60ST
SD.NC60ST-1FE1
SD.NC60ST-1FT6
SD.NC60ST-1PH2
SD.NC60ST-1PH3
SD.NC60ST-1PH4
SD.NC60ST-1PH7
SD.NC60ST-1PM4
SD.NC60ST-1PM6
SD.NC60ST-2SP1
SD.NC61KT-1FT7
  [ ... ]
W
2008: SD.NC60KT-1PH7: 1PH7
1PH7167-2QF03-0CA0 , 37 , 1500 /, 235.5 , VC: 41, 1750/, 223.7 , 82A, VC: 79 A, 3AC 400 50, , , 1 VSS 2048 /, DRIVE-CLIQ C BS K , , PG, IM B35 (IM V15,IM V36), S, / R, , AS BS, IP 55, IP 54,
1PH7167-2QF03-0CA3 , 37 , 1500 /, 235.5 , VC: 41, 1750/, 223.7 , 82A, VC: 79 A, 3AC 400 50, , , 1 VSS 2048 /, DRIVE-CLIQ C BS K , , PG, IM B35 (IM V15,IM V36), S, / R, , AS BS, IP 55, IP 54,
1PH7167-2QF03-0CJ0 , 37 , 1500 /, 235.5 , VC: 41, 1750/, 223.7 , 82A, VC: 79 A, 3AC 400 50, , , 1 VSS 2048 /, DRIVE-CLIQ C BS K , , PG, IM B35 (IM V15,IM V36), S, / R, , AS BS, IP 55, IP 54,
1PH7167-2QF03-0CJ3 , 37 , 1500 /, 235.5 , VC: 41, 1750/, 223.7 , 82A, VC: 79 A, 3AC 400 50, , , 1 VSS 2048 /, DRIVE-CLIQ C BS K , , PG, IM B35 (IM V15,IM V36), S, / R, , AS BS, IP 55, IP 54, ҅.
1PH7167-7HF03-0CA0 , 37 , 1500 /, 235.5 , VC: 41, 1750/, 223.7 , 82A, VC: 79 A, 3AC 400 50, , , HTL 1024 /, , , IM B35 (IM V15,IM V36)
1PH7167-7HF03-0CA3 , 37 , 1500 /, 235.5 , VC: 41, 1750/, 223.7 , 82A, VC: 79 A, 3AC 400 50, , , HTL 1024 /, , , IM B35 (IM V15,IM V36)
1PH7167-7HF03-0CJ0 , 37 , 1500 /, 235.5 , VC: 41, 1750/, 223.7 , 82A, VC: 79 A, 3AC 400 50, , , HTL 1024 /, , , IM B35 (IM V15,IM V36)
1PH7167-7HF03-0CJ3 , 37, 1500 /, 235.5M, VC: 41, 1750/, 223.7M, 82A, VC: 79A, 3AC 400 50, , , HTL 1024 /, , , IM B35 (IM V15,IM V36)
1PH7167-7NF03-0CA0 , 37, 1500/, 235.5M, VC: 41, 1750/, 223.7 , 82A, VC: 79A, 3AC 400 50, , , 1 VSS 2048 /, , , IM B35 (IM V15,IM V36)
1PH7167-7NF03-0CA3 , 37, 1500 /, 235.5M, VC: 41, 1750/, 223.7 , 82A, VC: 79A, 3AC 400 50 , , , 1 VSS 2048 /, , , IM B35 (IM V15,IM V36)
1PH7167-7NF03-0CJ0 , 37, 1500/, 235.5M, VC: 41, 1750/, 223.7M, 82A, VC: 79A, 3AC 400 50, , , 1 VSS 2048 /, , , IM B35 (IM V15,IM V36)
1PH7167-7NF03-0CJ3 , 37 , 1500 /, 235.5 , VC: 41, 1750/, 223.7 , 82A, VC: 79 A, 3AC 400 50, , , 1 VSS 2048 /, , , IM B35 (IM V15,IM V36)
1PH7167-7QF03-0CA0 , 37, 1500/, 235.5M, VC: 41, 1750/, 223.7 , 82A, VC: 79A, 3AC 400 50, , , 1 VSS 2048 /, DRIVE-CLIQ C BS K , , , IM B35 (IM V15,IM V36)
1PH7167-7QF03-0CA3 , 37, 1500 /, 235.5M, VC: 41, 1750/, 223.7 , 82A, VC: 79A, 3AC 400 50 , , , 1 VSS 2048 /, DRIVE-CLIQ C BS K , , , IM B35 (IM V15,IM V36)
1PH7167-7QF03-0CJ0 , 37, 1500/, 235.5M, VC: 41, 1750/, 223.7M, 82A, VC: 79A, 3AC 400 50, , , 1 VSS 2048 /, DRIVE-CLIQ C BS K , , , IM B35 (IM V15,IM V36)
1PH7167-7QF03-0CJ3 , 37 , 1500 /, 235.5 , VC: 41, 1750/, 223.7 , 82A, VC: 79 A, 3AC 400 50, , , 1 VSS 2048 /, DRIVE-CLIQ C BS K , , , IM B35 (IM V15,IM V36)

««    «    6  7  8  9  10  11 


127411 .
. .157
.:+7(495) 259-08-22