A
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
S
SD.DOK
SD.NC60
SD.NC60KT
SD.NC60KT-1FK7
SD.NC60KT-1FN1
SD.NC60KT-1FN3
SD.NC60KT-1FT6
SD.NC60KT-1FW6
SD.NC60KT-1PH7
1PH7103-2HG02-0CA0
1PH7103-2HG02-0CA3
1PH7103-2HG02-0CJ0
1PH7103-2HG02-0CJ3
1PH7103-2NG02-0CA0
1PH7103-2NG02-0CA3
1PH7103-2NG02-0CJ0
1PH7103-2NG02-0CJ3
1PH7103-2QG02-0CA0
1PH7103-2QG02-0CA3
1PH7103-2QG02-0CJ0
1PH7103-2QG02-0CJ3
1PH7103-7HG02-0CA0
1PH7103-7HG02-0CA3
1PH7103-7HG02-0CJ0
1PH7103-7HG02-0CJ3
1PH7103-7NG02-0CA0
1PH7103-7NG02-0CA3
1PH7103-7NG02-0CJ0
1PH7103-7NG02-0CJ3
  [ ... ]
SD.NC60ST
SD.NC60ST-1FE1
SD.NC60ST-1FT6
SD.NC60ST-1PH2
SD.NC60ST-1PH3
SD.NC60ST-1PH4
SD.NC60ST-1PH7
SD.NC60ST-1PM4
SD.NC60ST-1PM6
SD.NC60ST-2SP1
SD.NC61KT-1FT7
  [ ... ]
W
2008: SD.NC60KT-1PH7: 1PH7
1PH7103-2HG02-0CA0 , 7 , 2000 /, 33.4 VC: 7.5, 2300/, 31.1 17.5A, VC: 17A, 3AC 400 50 , , HTL 1024 /, , , PG, IM B5 (IM V1, IM V3), S, / R, , AS BS, IP55, IP54, ;
1PH7103-2HG02-0CA3 , 7 , 2000 /, 33.4 VC: 7.5, 2300/, 31.1 17.5A, VC: 17A, 3AC 400 50 , , HTL 1024 /, , , PG, IM B5 (IM V1, IM V3), S, / R, , AS BS, IP55, IP54, (RAL 7016);
1PH7103-2HG02-0CJ0 , 7 , 2000 /, 33.4 VC: 7.5, 2300/, 31.1 17.5A, VC: 17A, 3AC 400 50 , , HTL 1024 /, , , PG, IM B5 (IM V1, IM V3), S, / R, , AS BS, IP55, IP54, ;
1PH7103-2HG02-0CJ3 , 7 , 2000 /, 33.4 VC: 7.5, 2300/, 31.1 17.5A, VC: 17A, 3AC 400 50 , , HTL 1024 /, , , PG, IM B5 (IM V1, IM V3), S, / R, , AS BS, IP55, IP54, (RAL 7016);
1PH7103-2NG02-0CA0 , 7 , 2000 /, 33.4 VC: 7.5, 2300/, 31.1 17.5A, VC: 17A, 3AC 400 50 , , 1 VSS 2048 /, , , PG, IM B5 (IM V1, IM V3), S, / R, , AS BS, IP55, IP54, ;
1PH7103-2NG02-0CA3 , 7 , 2000 /, 33.4 VC: 7.5, 2300/, 31.1 17.5A, VC: 17A, 3AC 400 50 , , 1 VSS 2048 /, , , PG, IM B5 (IM V1, IM V3), S, / R, , AS BS, IP55, IP54, (RAL 7016);
1PH7103-2NG02-0CJ0 , 7 , 2000 /, 33.4 VC: 7.5, 2300/, 31.1 17.5A, VC: 17A, 3AC 400 50 , , 1 VSS 2048 /, , , PG, IM B5 (IM V1, IM V3), S, / R, , AS BS, IP55, IP54, ;
1PH7103-2NG02-0CJ3 , 7 , 2000 /, 33.4 VC: 7.5, 2300/, 31.1 17.5A, VC: 17A, 3AC 400 50 , , 1 VSS 2048 /, , , PG, IM B5 (IM V1, IM V3), S, / R, , AS BS, IP55, IP54, (RAL 7016);
1PH7103-2QG02-0CA0 , 7 , 2000 /, 33.4 , VC: 7.5, 2300/, 31.1 , 17.5A, VC: 17A, 3AC 400 50 , , 1 VSS 2048 /., DRIVE-CLIQ S BS K , , , PG, IM B5 (IM V1, IM V3), S, / R, , AS BS, IP 55, IP 54,
1PH7103-2QG02-0CA3 , 7 , 2000 /, 33.4 , VC: 7.5, 2300/, 31.1 , 17.5A, VC: 17A, 3AC 400 50 , , 1 VSS 2048 /., DRIVE-CLIQ S BS K , , , PG, IM B5 (IM V1, IM V3), S, / R, , AS BS, IP 55, IP 54,
1PH7103-2QG02-0CJ0 , 7 , 2000 /, 33.4 , VC: 7.5, 2300/, 31.1 , 17.5A, VC: 17A, 3AC 400 50 , , 1 VSS 2048 /, DRIVE-CLIQ S BS K , , PG, IM B5 (IM V1, IM V3), S, / R, , AS BS, IP 55, IP 54,
1PH7103-2QG02-0CJ3 , 7 , 2000 /, 33.4 , VC: 7.5, 2300/, 31.1 , 17.5A, VC: 17A, 3AC 400 50 , , 1 VSS 2048 /., DRIVE-CLIQ S BS K , , PG, IM B5 (IM V1, IM V3), S, / R, , AS BS, IP 55, IP 54, (RAL
1PH7103-7HG02-0CA0 ., 7K, 2000/, 33.4M, VC: 7.5, 2300/, 31.1M, 17.5A, VC: 17A, 3AC 400 50, , , HTL 1024 /, , , IM B5 (IM V1, IM V3)
1PH7103-7HG02-0CA3 ., 7, 2000/, 33.4M, VC: 7.5K, 2300/, 31.1M, 17.5A, VC: 17A, 3AC 400 50, , , HTL 1024 /, , , IM B5 (IM V1, IM V3)
1PH7103-7HG02-0CJ0 ., 7, 2000/, 33.4M, VC: 7.5K, 2300/, 31.1M, 17.5A, VC: 17A, 3AC 400 50, , , HTL 1024 /, , , IM B5 (IM V1, IM V3)
1PH7103-7HG02-0CJ3 ., 7, 2000/, 33.4M, VC: 7.5K, 2300/, 31.1M, 17.5A, VC: 17A, 3AC 400 50, , , HTL 1024 /, , , IM B5 (IM V1, IM V3)
1PH7103-7NG02-0CA0 ., 7, 2000/, 33.4M, VC: 7.5K, 2300/ 31.1M 17.5A, VC: 17A, 3AC 400 50, , , 1 VSS 2048 /, , , IM B5 (IM V1, IM V3)
1PH7103-7NG02-0CA3 ., 7, 2000/, 33.4M, VC: 7.5K, 2300/ 31.1M, 17.5A, VC: 17A, 3AC 400 50, , , 1 VSS 2048 /, , , IM B5 (IM V1, IM V3)
1PH7103-7NG02-0CJ0 ., 7, 2000/, 33.4M, VC: 7.5K 2300/, 31.1M, 17.5A, VC: 17A, 3AC 400 50, , , 1 VSS 2048 /, , , IM B5 (IM V1, IM V3)
1PH7103-7NG02-0CJ3 ., 7, 2000/, 33.4M, VC: 7.5K 2300/, 31.1M, 17.5A, VC: 17A, 3AC 400 50, , , 1 VSS 2048 /, , , IM B5 (IM V1, IM V3)

  1  2  3  4  5  6    »    »»


127411 .
. .157
.:+7(495) 259-08-22